Acasa Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

MERIDAN Ocazie SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/6476/2008 CUI: 23686529, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, operator de date cu caracter personal identificat cu nr. 9641, este o firmă care are ca obiect principal de activitate comercializarea de autoturisme rulate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm? 

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul cărora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranțăși numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folositi site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim vă sunt solicitate, dupa caz, informații personale precum: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștala, număr de telefon, codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție.

Codul dumneavoastră numeric personal este prelucrat în scopul efectuării verificărilor în baza de date CEDAM în vederea emiterii unei oferte de poliță de asigurare de tip RCA, pentru emiterea unei polițe de tip CASCO. În situația în care oferta de asigurare nu se materializează în eliberarea unei polițe de asigurare, datele cu caracter personal privind CNP-ul dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date. 

De asemenea, date precum codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție vă pot fi solicitate în cazul în care solicitați o ofertă pentru încheierea unui contract de leasing. În condițiile în care oferta de leasing nu se materializează în încheierea unui contract, datele cu caracter personal privind CNP-ul, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date.

Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

Dacă transmiteți fie prin formularul aflat pe site fie prin email, o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi direcționate către Departamentul de resurse umane. Datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.

De unde sunt colectate datele cu caracter personal?

În general datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului.

În plus, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

Date precum nume, prenume, adresa de email și număr de telefon pot fi obținute de la oricare dintre firmele membre MERIDIAN, în baza acordului clientului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu varsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile MERIDIAN, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informatii din evidențele noastre.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acestava trebui sa ne contacteze la dpo@meridianocazie.ro pentru ștergerea acestor date.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani dar până la 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la dpo@meridianocazie.ropentru exprimarea acordului sau dezacordului cu privire la prelucrarea de noi a datelor cu caracter personal transmise de către minor.

Care este scopul prelucrării?

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră sunt:

În ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?

Pentru ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă care nu va depăși durata rezonabilă de utilizare a autoturismului achiziționat având în vedere relația contractuală stabilită cu subscrisa și partenerii noștri contractuali. Derularea relației contractuale înseamna asigurarea serviciilor în condiții de garanție, servicii de service post garanție, asigurări, reparații ca urmare a formării unor dosare de daună. În condițiile în care sunteți client al subscrisei sau ați încheiat o poliță de asigurare sau un contract de leasing prin/cu partenerii noștri contractuali, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de derulare a relației contractuale în acest scop și va continua pentru o perioadă de timp pentru care părțile contractuale pot emite pretenții în considerarea relației contractuale și au obligație legală de arhivare.

În scopuri de marketing, datele dumneavostră vor fi prelucrate pentru o perioadă de 1 an de la momentul furnizării acestora.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi prelucrate pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de recrutare în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul angajării dumneavoastră, CV-ul și scrisoarea de intenție sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada cât veți fi în relație contractuală cu subscrisa la care se va adăuga perioada legală de arhivare.

Către cine vom transmite datele cu caracter personal?

Transmiterea datelor cu caracter personal se face către partenerii nostrii de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice. Datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumnevoastră cu caracter personal.

În conditiile transferării datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost mentionati în paragraful anterior, acești terti vor respecta garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa: Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, Sector 4, Bucureşti sau pe adresa de email: dpo@meridianocazie.ro sau prin dezabonare accesând link-ul indicat in newsletter.

Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea sau derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, angajatul MERIDIAN vă va specifica dacă acest refuz are influență asupra solicitării dumneavaostră de bunuri și servicii. 

Dacă refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal determină imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, veți fi informat în acest sens, iar dacă veți menține refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal, acest lucru valorează denunțare unilaterală a contractului cu toate efectele legale și contractuale ce decurg din aceasta.

Înregistrarea persoanelor vizate.

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, companiile parte din grupul de firme afiliate cu acționar comun MERIDIAN pot înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale MERIDIAN. MERIDIAN urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client/altă persoană vizată, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu sau la solicitarea unei autorități, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate, toate locațiile fizice ale MERIDIAN sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zonă supravegheată video”.

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL