REGULAMENT CAMPANIE MERIDIAN Ocazie


Regulament campanie "Cumpara un autovehicul de la
MERIDIAN Ocazie si primesti o revizie gratuita si 1 voucher de 100 de euro"

        Art.1. Organizatorul Campaniei

       Organizatorul campaniei "Cumpara un autovehicul de la MERIDIAN Ocazie si primesti o revizie gratuita si 1 voucher de 100 de euro" (in cele de urmeaza „Promotia” sau „Campania”), este SC MERIDIAN Ocazie SRL, cu sediul in Str. Turnu Magurele, nr. 52-62, Sector 4, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare RO23686529, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/6476/2008, reprezentata de director executiv CARSTEA- MANOLE Marian si in continuare orice referire la acestia se va face sub numele de “Organizatorul” ori simplu “MERIDIAN Ocazie”.

Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la Campanie, pentru consultare, in oricare din punctele de lucru ale MERIDIAN Ocazie si pe site-ul www.meridianocazie.ro.

      MERIDIAN Ocazie isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.meridianocazie.ro

        Art 2. Descrierea Campaniei

2.1. In cadrul acestei campanii, MERIDIAN Ocazie acorda o revizie gratuita si un voucher cadou in valoare totala de 100 EURO (cu TVA inclus) care poate fi folosit exclusiv pentru achizitia unui autoturism din reteaua MERIDIAN Ocazie, in conditiile prevazute la art. 3.1. Voucherul poate fi folosit exclusiv in cadrul unei achizitii de la SC MERIDIAN Ocazie SRL.

2.2. Voucherele vor fi emise si inmanate participantilor pana la data de 31.12.2018.

Voucherul poate fi folosit in limita stocului disponibil de autovehicule ale MERIDIAN Ocazie de la data achizitiei, sub conditia emiterii valabile a acestuia in perioada de valabilitate a Campaniei.

2.3. Voucherul este valabil 3 luni de la data emiterii.

2.4. Revizia repezinta ansamblul operatiilor executate asupra unei instalatii a unei masini si consta in schimbul de ulei si filtre.

2.5. Premiile constand in vouchere cadou si revizie gratuita nu se pot schimba cu contravaloarea in bani.

2.6. Valoarea voucherului va fi calculata la cursul de cumparare Euro/leu afisat de Unicredit Tiriac Bank, in ziua achizitiei autoturismului.

        Art 3. Beneficiarii Promotiei. Mecanismul Campaniei

3.1. Campania este deschisa participarii persoanelor juridice romane si persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, vizitatori ai site-ului www.meridianocazie.ro care achizitioneaza un autovehicul de la MERIDIAN Ocazie in perioada 13.07.2016 – 31.12..

        Prin inscrierea la Campanie fiecare participant - persoana fizica, garanteaza:
        - ca are peste 18 ani,
        - ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu.

       Persoanele juridice pot participa la Campanie prin reprezentantii legali sau conventionali, care isi pot dovedi calitatea in acest sens. Reprezentant legal: cel care, conform legii, poate reprezenta o persoana juridica (ex. nelimitativ: Administrator, Presedintele Consiliului de Administratie, Presedintele Asociatiei sau al Fundatiei etc). Reprezentant conventional cel ce poate reprezenta o persoana juridica in baza unei procuri/ delegatii/ imputerniciri date de reprezentantul legal.

3.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului si al societatilor din Grupul de firme MERIDIAN.

b. membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, sot/sotie, afin);

c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Campanie.

3.3. Promotia nu se cumuleaza cu alte vouchere sau campanii promotionale.

3.4. Voucher-ul este nenominal si transmisibil intre persoane fizice si/sau juridice.

3.5. In cazul in care Organizatorul considera ca o anumita participare este suspecta de frauda, isi rezerva dreptul de a o anula, cu obligatia de a motiva decizia de anulare si de a anunta in prealabil participantul respectiv.

3.6. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de voucher, asa cum este descris in Regulamentul Oficial, acesta pierde dreptul de atribuire a voucherului.

3.7. Organizatorul considera inscrierea la campanie ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant, furnizate de acesta, sunt adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la aceste date, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida si va anula dreptul de a beneficia de voucher si de revizie, fara alte despagubiri sau plati.

        Art.4. Perioada si locatia de desfasurare a campaniei

4.1. Campania se va desfasura pe site-ul www.meridianocazie.ro in perioada 13.07.2016 – 31.01.2018, perioada in care se vor emite voucherele;

4.2. Voucherul, in valoare de 100 EUR si revizia gratuita pot fi acordate, in conditiile specificate in prezentul Regulament, in mod automat tuturor persoanelor care au achizitionat un autovehicul de la MERIDIAN Ocazie in perioada 13.07.2016 – 31.12.2018.

4.3. Un singur voucher poate fi folosit pentru un autovehicul achizitionat.

4.4. Participantul poate ridica voucher-ul de la un consilier de vanzari, din oricare dintre parcurile auto detinute de SC MERIDIAN Ocazie SRL (situate in Bucuresti, str. Turnu Magurele nr. 52 - 62, sector 4 sau Bucuresti, str. Turnu Magurele nr. 14, sector 4 sau Bucuresti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 319 - 329, sector 6 sau Ilfov, Bdul Pipera nr.1/IX, Voluntari), in intervalul orar stabilit prin programul de functionare a companiei afisat pe site-ul www.meridianocazie.ro .

4.5. Voucher-ul poate fi utilizat numai in reteaua MERIDIAN Ocazie.

        Art.5. Protectia datelor cu caracter personal

       MERIDIAN Ocazie este inregistrat in calitate de Operator de date cu caracter personal si va procesa datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in scopuri de reclama, marketing, publicitate. Prin inscrierea in program, participantii isi exprima consimtamantul neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate, folosite si prelucrate de catre MERIDIAN Ocazie si de catre partenerii acestuia in scopuri de reclama, marketing, publicitate.

      MERIDIAN Ocazie garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie in calitatea sa de persoana vizata are, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat (art. 12), dreptul de a avea acces la date (art.13), dreptul de a interveni asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a recurge la justitie (art. 18). Astfel, participantul are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre MERIDIAN si are, de asemenea, dreptul de a se pune in orice moment ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

    Participantul are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001. Pentru a-si exercita aceste drepturi, participantii vor trimite la adresa MERIDIAN Ocazie cu sediul in Mun. Bucuresti, sectorul 4, str. Turnu Magurele nr. 52 - 62, o cerere scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in scopul acestei campanii vor fi dezvaluite doar partenerilor contractuali din Romania si altor companii din acelasi grup cu operatorul in scopul mentionat in prezentul regulament. Datele nu vor fi impartasite cu alte terte parti, cu exceptia situatiilor in care organizatorul trebuie sa indeplineasca obligatii prevazute de legislatia in vigoare. Fiecare participant poate solicita printr-o cerere scrisa excluderea sa din baza de date cu caracter personal a MERIDIAN Ocazie SRL.

        Art.6. Intreruperea, incetarea si modificarea campaniei

6.1. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie, respectiv nu se vor mai emite vouchere.

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de incetare a Promotiei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in acest sens printr-o notificare pe prima pagina a website-ului www.meridianocazie.ro.

6.3. Pentru situatiile prevazute la pct 6.1. si 6.2., Organizatorul nu are nici o obligatie catre Participanti de restituire a vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii.

        Art.7. Litigii

7.1. Eventualele litigii aparute intre MERIDIAN Ocazie si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului MERIDIAN Ocazie.

7.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Turnu Magurele, nr. 52 – 62, Sector 4. Bucuresti, in atentia Departamentului MARKETING in termen de maxim 2 zile de la incheierea Campaniei. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

        Art.8. Dispozitii finale

8.1. Prin participarea la campaniile Organizatorului, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.

8.2. MERIDIAN Ocazie isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila, prin simpla postare pe site-ul www.meridianocazie.ro.

8.3. MERIDIAN Ocazie isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

8.4. MERIDIAN Ocazie isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei, conform art. 3.6 din prezentul.

8.5. MERIDIAN Ocazie nu-si asuma raspunderea pentru intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens.

8.6. Daca un participant nu poate fi contactat sau nu revendica voucherul pana la data stabilita la art. 4.1, acesta va pierde voucherul fara a avea dreptul de a emite vreo pretentie ulterioara cu privire la acesta. Voucherele nerevendicate nu se reporteaza pentru campaniile urmatoare.

8.7. Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

8.8. Prin participarea la aceasta promotie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

a. participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea site-ului sau a voucherului;

c. participantul este constient de conditiile normale de utilizare a voucherelor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.9. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

8.10. Organizatorul:

a. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea voucherului dupa momentul preluarii lor de catre participant;

b. este exonerat de catre participant, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre participanti in legatura cu voucherele, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii,incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

c. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu voucherele, indiferent de natura acestor prejudicii;

d. isi rezerva dreptul de a nu distribui voucherul in cazul in care participantul nu se prezinta in vederea inmanarii voucherului.

8.11. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea in urmatoarele cazuri:

- pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru cele efectuate dupa expirarea perioadei campaniei;

- pentru pierderile sau intarzierile transmiterii inscrierilor in campanie sau a mesajelor de raspuns descrise mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

- pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de Internet de catre furnizorii proprii sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

- pentru eventualele dispute legate de drepturile de folosinta asupra telefoanelor unde s-au descarcat aplicatiile; pentru inscrierea in campanie dupa data limita sau inainte de data efectiva de incepere a campaniei;

8.12. Organizatorul isi asuma raspunderea numai in ce priveste desfasurarea mecanismului de campanie si acordarea voucherului.

8.13. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Call Center-ul MERIDIAN Ocazie: 021 301 90 30 sau direct consilierii de vanzari din oricare parc al MERIDIAN Ocazie.